Apa itu AGISwlk?

Pro­gram AGISwlk telah dijalankan berdasarkan Surat Peke­lil­ing Am. Bil.4 tahun 1997, para (j) yang bermak­sud : “Menubuh serta menye­leng­gara sebuah bank data men­ge­nai Wilayah Lem­bah Klang serta menasi­hat dan mem­bantu agensi-​agensi ker­a­jaan men­ge­nai cara-​cara yang lebih baik dalam peny­im­panan dan persem­ba­han data

Apakah mat­la­mat wujud­nya AGISwlk?

AGISwlk telah diban­gunkan den­gan mat­la­mat akhir untuk berfungsi seba­gai alat sokon­gan per­an­can­gan, peman­tauan dan penye­larasan pem­ban­gu­nan di Wilayah Lem­bah Klang

Apa itu SePADU?

Sepada adalah pem­ban­gu­nan satu rangka­ian perkongsian mat­la­mat bersepadu antara KWP dan ketiga-​tiga agensi dibawah­nya den­gan lain-​lain agensi yang telah dike­nal­pasti dapat mem­bantu KWP dalam melak­sanakan tugas-​tugas yang telah dipertanggungjawabkan

Apa mat­la­mat pem­ban­gu­nan sis­tem SePADU?

Mewu­jud­kan satu rangka­ian perkongsian data dan mak­lumat geospa­tial di atas tal­ian (online) bagi mem­per­t­ingkatkan sis­tem penyam­pa­ian ker­a­jaan di Wilayah Perseku­tuan dan Lem­bah Klang

Apa itu ILA (Inte­grated Land use Assessment)

Inte­grated Land use Assess­ment meru­pakan satu pen­dekatan sis­tem yang dis­uaipakai bagi mem­berikan gam­baran kesan sesu­atu per­an­can­gan atau per­lak­sanaan polisi ter­hadap agi­han guna tanah di selu­ruh kawasan Lem­bah Klang. Ia mengabungkan beber­apa fak­tor yang men­jadi keu­ta­maan dalam mer­an­cang pembangunan.

Stakeholder