Stake­holder merangkumi agensi ker­a­jaan dan pihak berkuasa tem­patan yang bertang­gung­jawab untuk mem­beri nasi­hat dan ter­li­bat di dalam pem­ban­gu­nan dan rekaan model ILA. Objek­tif : Mem­beri nasi­hat dan komen ter­hadap pem­ban­gu­nan ILA Mem­bantu dan bek­er­jasama mak­lumat yang berkai­tan den­gan agensi lain ter­hadap pem­ban­gu­nan model ILA Meng­gu­nakn ILA seba­gai sis­tem ban­tuan per­an­can­gan di dalam aktiv­iti harian.

Agensi Kerajaan

Ter­da­pat beber­apa agensi ker­a­jaan yang dike­nal­pasti seba­gai potensi peng­guna ILA untuk men­jalankan beber­apa anal­i­sis. Anal­i­sis yang dis­arankan boleh dike­nal­pasti atau diubah oleh setiap agensi kerajaan.

Jabatan Pen­didikan Selangor

Jabatan Pen­didikan Wilayah Perseku­tuan Kuala Lumpur

Jabatan Min­eral dan Geosains

Jabatan Pen­gairan dan Saliran

Jabatan Per­an­cang Ban­dar dan Desa

Jabatan Alam Sekitar

Jabatan Muz­ium dan Antikuiti

Jabatan Per­tan­ian

Jabatan Per­hutanan

Uruse­tia Jawatankuasa Kerja Tanah, Jabatan Per­dana Menteri

Pihak Berkuasa Tempatan

Pihak berkuasa tem­patan mungkin akan meng­gu­nakan ILA seba­gai petun­juk untuk men­ge­nal­pasti kesesua­ian kawasan untuk pem­ban­gu­nan di dalam proses Ter­da­pat 8 pihak berkuasa tem­patan yang ter­li­bat di dalam ILA :

Dewan Ban­daraya Kuala Lumpur

Majlis Ban­daraya Shah Alam

Majlis Per­ban­daran Ampang Jaya

Majlis Per­ban­daran Sub­ang Jaya

Majlis Per­ban­daran Kajang

Majlis Per­ban­daran Klang

Majlis Per­ban­daran Selayang

Majlis Ban­daraya Petal­ing Jaya

Laman Web Stakeholder