PENAFIAN

Kementer­ian Wilayah Perseku­tuan tidak bertang­gung­jawab ter­hadap sebarang kehi­lan­gan atau kerosakan yang dialami ker­ana meng­gu­nakan mak­lumat dalam laman ini.

DASAR PRI­VASI

Privasi Anda

Hala­man ini men­erangkan dasar pri­vasi yang merangkumi peng­gu­naan dan per­lin­dun­gan mak­lumat yang dike­mukakan oleh pen­gun­jung. Seki­ranya anda mem­buat transaksi atau meng­han­tar e-​mel yang men­gan­dungi mak­lumat perib­adi, mak­lumat ini mungkin akan dikongsi bersama den­gan agensi awam lain untuk mem­bantu penye­di­aan perkhid­matan yang lebih berke­san dan efek­tif. Con­tohnya seperti di dalam menye­le­saikan aduan yang memer­lukan mak­lum balas dari agensi-​agensi lain

Maklumat Yang Dikumpul

Tiada mak­lumat perib­adi akan dikumpul semasa anda mela­yari laman web ini kecuali mak­lumat yang dike­mukan oleh anda melalui e-​mel.

Apa yang akan berlaku jika saya mem­buat pau­tan kepada laman web yang lain?

Laman web ini mem­pun­yai pau­tan ke laman web lain. Dasar pri­vasi ini hanya ter­pakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diin­gatkan bahawa laman web yang ter­da­pat dalam pau­tan mungkin mem­pun­yai dasar pri­vasi yang berbeza dan pen­gun­jung dinasi­hatkan supaya meneliti dan mema­hami dasar pri­vasi bagi setiap laman web yang dilayari.

Pindaan Dasar

Seki­ranya dasar pri­vasi ini dipinda, pin­daan akan dike­mas kini di hala­man ini. Den­gan ser­ing mela­yari hala­man ini, anda akan dike­mas kini den­gan mak­lumat yang dikumpul, cara ia digu­nakan dan dalam keadaan ter­tentu, bagaimana mak­lumat dikongsi bersama pihak yang lain.

DASAR KESE­LA­MATAN

Per­lin­dun­gan data

Teknologi terkini ter­ma­suk penyuli­tan data adalah digu­nakan untuk melin­dungi data yang dike­mukakan dan pematuhan kepada stan­dard kese­la­matan yang ketat adalah ter­pakai untuk meng­ha­lang capa­ian yang tidak dibenarkan.

Kese­la­matan storan

Semua storan elek­tronik dan peng­han­taran data perib­adi akan dilin­dungi dan dis­im­pan den­gan meng­gu­nakan teknologi kese­la­matan yang sesuai.

Stakeholder