Penerbitan

Sejak pro­jek printis dijalankan pada 1995, AGISwlk telah ter­li­bat den­gan beber­apa sem­i­nar, per­si­dan­gan, dan bengkel. Aktiv­iti ini telah meng­hasilkan beber­apa pener­bi­tan, ker­tas kerja, dan doku­men­tasi untuk men­cipta agensi ker­a­jaan, aktiv­iti tem­patan, dan umum untuk mema­hami AGISwlk. Pener­bi­tan AGISwlk ter­ma­suk beber­apa ker­tas kerja telah dihasilkan, dib­in­cangkan, dan diben­tangkan ketika per­lak­sanaan AGISwlk. Ker­tas kerja ini digu­nakan seba­gai satu ben­tuk perkongsian idea, berkongsi pen­gala­man berke­naan GIS den­gan agensi dan mema­hami aplikasi GIS. Isi kan­dun­gan pener­bi­tan terse­but ter­ma­suk­lah pem­ban­gu­nan GIS, anal­i­sis dan aktiv­iti. Pener­bi­tan boleh diba­hagikan kepada tiga kat­e­gori iaitu bengkel, sem­i­nar atau per­si­dan­gan dan mesyuarat.

Bengkel

Kebi­asaan­nya, bengkel akan diadakan untuk fokus pada isu ter­tentu seperti mema­hami kon­sep baru dan mem­ben­tangkan ker­tas kerja untuk pen­e­muan baru. Ia juga ter­ma­suk sesi “brain­storm­ing”, yang mungkin akan mem­bantu meningkatkan keu­payaan AGISwlk. Bengkel kebi­asaan­nya meli­batkan stake­holdes dan agensi tempatan.

Seminar

Sem­i­nar dan per­si­dan­gan meli­batkan sem­i­nar tem­patan dan antara­bangsa. Pener­bi­tan ini mem­fokuskan kepada isu-​isu umum berke­naan GIS. Ia juga ter­ma­suk anal­i­sis pada sekala yang besar.

Mesyuarat

Pener­bi­tan AGISwlk juga menye­di­akan infor­masi berke­naan GIS untuk pel­ba­gai mesyuarat seperti ‘Mesyuarat Jawatankuasa Kerja’.

Stakeholder