Maklumat Pembangunan

AGISwlk telah diban­gunkan den­gan mat­la­mat akhir untuk berfungsi seba­gai alat sokon­gan, per­an­can­gan, peman­tauan dan penye­larasan pem­ban­gu­nan di Wilayah Lem­bah Klang.

Sejarah Pembangunan

Pro­gram AGISwlk telah dijalan berdasarkan Surat Peke­lil­ing Am Bil. 4 Tahun 1997, para (i) yang bermaksud :“Menubuh serta menye­leng­gara sebuah bank data men­ge­nai Wilayah Lem­bah Klang serta menasi­hat dan mem­bantu agensi-​agensi ker­a­jaan men­ge­nai cara yang lebih baik dalam peny­im­panan dan persem­ba­han data”

Maklumat Pembangunan

AGISwlk telah diban­gunkan den­gan mat­la­mat akhir untuk berfungsi seba­gai alat sokon­gan, per­an­can­gan, peman­tauan dan penye­larasan pem­ban­gu­nan di Wilayah Lem­bah Klang.

Skop Aktiviti

Mewu­jud­kan satu sis­tem mak­lumat bersepadu yang lengkap dan kemask­ini serta dapat mem­beri perangkaan dan gam­baran yang tepat dan segera ten­tang semua aspek-​aspek fizikal, sosio ekonomi dan pem­ban­gu­nan Wilayan Perseku­tuan Kuala Lumpur, Putra­jaya dan Labuan serta Wilayah Lem­bah Klang.Mengumpul, men­struk­tur, mem­proses dan meny­im­pan mak­lumat secara sis­tem­atik dan elek­tronik supaya ia mudah men­ca­pai bagii per­an­can­gan, penge­sanan dan penye­larasan pem­ban­gu­nan ketiga-​tiga Wilayah Perseku­tuan dan Lem­bah Klang. Men­gadakan cara dan kaedah penye­lidikan dan pengumpu­lan, pem­pros­esan, pen­ganal­isaan dan persem­ba­han data yang ser­agam dis­e­mua agensi pengguna. Mem­ban­gunkan sis­tem dan bank data yang lengkap dan kemask­ini yang dapat digu­nakan untuk penye­lidikan, pem­ban­gu­nan, kajian kes, pem­ban­gu­nan model-​model anal­i­sis untuk per­an­can­gan dan penge­sanan pem­ban­gu­nan ban­dar dan wilayah.

Kronologi Pembangunan

Seterus­nya pada tahun 2009 sehingga 2010 pangkalan data AGISwlk terus dita­m­bah baik dan diper­t­ingkatkan men­jadikan keselu­ruhan­nya 11 sek­toral dalam pem­ban­gu­nan AGISwlk. Penyusunan dan pen­struk­tu­ran pangkalan data berlaku sek­i­tar tahun 2001 – 2005 den­gan meng­gu­nakan teknologi ArcGIS dalm for­mat Geo­data­base. Pen­ingkatan kepeng­gu­naan dan spe­si­fikasi pangkalan data yang baik, men­dorong kepada pem­ban­gu­nan sis­tem dan suaipakai seperti Web AGISwlk, Web GIS (HTML dan Java Viewer) sehing­galah kepada pem­ban­gu­nan aplikasi SePADU dan ILA yang dise­di­akan sehingga akhir tahun 2010. Kini kejayaan pem­ban­gu­nan AGISwlk yang berteru­san dan mem­bantu strategi per­an­can­gan dan pem­ban­gu­nan telah diper­t­ingkatkan pada tahun 2013 menerusi pro­jek migrasi SePADU dan ILA serta aplikasi EIS VIP yang dijangka mampu mem­bantu pihak pem­bu­atan kepu­tu­san di Kementer­ian Wilayah Persekutuan.

Stakeholder