Daftar Masuk

INTE­GRATED LAND-​USE ASSESS­MENT (ILA)

Peni­la­ian Guna Tanah Bersepadu (ILA) meru­pakan satu pen­dekatan yang meng­in­te­grasikan mak­lumat fizikal dan sosioekonomi yang dijalankan untuk meng­hasilkan model anal­i­sis bersepadu spa­tial dan bukan spa­tial yang mem­bolehkan pen­janaan senario alter­natif untuk pem­ban­gu­nan melalui peng­gu­naan Sis­tem Sokon­gan Perancangan.

PANGKALAN DATA BERSEPADU (sePADU)

Aplikasi SEPADU meru­pakan aplikasi yang menye­di­akan plat­form bagi capa­ian pangkalan data bersepadu AGISwlk yang dis­im­pan secara ser­agam dan sis­tem­atik. Mem­bolehkan peng­guna khusus­nya pihak stake­holder dan awam berkongsi mak­lumat secara terus dalam atas tal­ian. Penye­di­aan aplikasi ini bertu­juan memenuhi keper­luan penge­mask­in­ian pangkalan data AGISwlk dan agensi serta pihak berkuasa tem­patan yang ter­li­bat dalam plat­form yang sama mengikut fungsi dan per­anan masing-​masing.

MODUL INFOR­MASI EKSEKU­TIF (MIE)

Modul Infor­masi Ekseku­tif adalah bertu­juan untuk mem­beri mak­lumat kepada pegawai atasan dan level seperti menteri di mana data yang dipa­parkan adalah seperti gunatanah, bilan­gan pen­duduk mengikut par­li­men, Kelu­aran Dalam Negara Kasar (KDNK), Rumah Mampu Milik (Rumawip), Kemu­da­han seperti balai polis, balai bomba dan lain-​lain. Modul ini focus kepada tiga wilayah iaitu Putra­jaya, Kuala Lumpur dan Labuan.

Maklumat Kami

Kementerian Wilayah Persekutuan

Aras G-​7, Blok 2, Menara Seri Wilayah, Presint 2,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62100 Putrajaya

Tel : 603‑8889 7888 Faksimile : 603‑8889 7922

Stakeholder